Algemene voorwaarden

Het bedrag van onze facturen is steeds betaalbaar netto contant te Gent en zonder korting. Betaling door middel van een wissel levert geen schuldvernieuwing op. De aanvaarding van de factuur geldt van rechtswege en volgens art. 1139 Burg. Wetb. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard door de schuldenaar tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaalde gedeelte van al onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest op van 1% per maand. Ingeval de betaling niet volgt binnen de 8 dagen na het opsturen van een herinneringsbrief is de schuldenaar gehouden bij toepassing van art. 1147 Burg. Wetb. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 20% van het onbetaalde bedrag met een minimum van 49,58 EUR. onverminderd eventuele gerechtskosten. Alle betwistingen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Gent.